نمایش 1–12 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

A&P Technician General Textbook(Jeppesen)

تومان

A&P Technician General Textbook(Jeppesen)

Overview This thoroughly revised, expanded, and updated edition of the A&P Technician General Textbook fully integrates practical A&P general skills with the theory of the A&P general topic areas. It includes a wealth of colored illustrations and examples to help maximize the study efforts. Each section includes comprehensive exercises that check the understanding of the material. The textbook introduces the fundamental concepts, terms, and procedures that are the foundation of the more complex material that will be encountered in later maintenance training.

A&P Technician Powerplant Textbook (Jeppesen)

تومان

A&P Technician Powerplant Textbook (Jeppesen)

Overview Jeppesen's A&P Technician Powerplant Textbook is an essential tool for successful aircraft maintenance. Features

A comprehensive glossary Summary checklists after each chapter Color images and graphics Key terms End of chapter questions

Subjects include:

Reciprocating engine operation, instruments, maintenance and overhaul Turbine engine operation, instruments, maintenance and overhaul Induction systems Exhaust systems Fuel and Fuel-metering systems Ignition and electrical systems Motors and generators Lubrication systems Cooling systems Engine fire protection Propeller systems Powerplant and propeller inspections Troubleshooting

Air Traffic Management

تومان

PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES

Air Traffic Management

Sixteenth Edition, 2016

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

  مدیریت ترافیک هوایی

جهت دانلود محصول به صورت رایگان کلیک کنید.

EASA Part-66 Module 1 MATHEMATICS

تومان

EASA Part-66 Module 1 MATHEMATICS

This book covers basic mathematics as for the aviation maintenance technician, From basic arithmetic through practical trigonometry, each concept is explained in step by step detail. You will learn by understanding concepts, not just rote memorization and you will learn how and why each skill is useful in the day-day tasks of the aircraft technician in an aviation maintenance environment

This book is fully compliant as EASA Part 66 module 1 for B1 and B2 licenses and approved by numerous EASA based civil aviation authorities

این کتاب ریاضیات اولیه را برای تکنسین تعمیر و نگهداری هوانوردی پوشش می دهد ، از حساب پایه تا مثلثات عملی ، هر مفهوم به صورت مرحله به مرحله با جزئیات توضیح داده شده است. شما با درک مفاهیم ، نه فقط حفظ حافظه ، یاد خواهید گرفت و خواهید آموخت که چگونه و چرا هر مهارت در کارهای روزمره تکنسین هواپیما در محیط نگهداری هواپیما مفید است. این کتاب به عنوان ماژول 1 EASA قسمت 66 برای مجوزهای B1 و B2 کاملاً مطابقت دارد و توسط بسیاری از مقامات هوانوردی مدنی مستقر در EASA تأیید شده است.

جهت دانلود محصول به صورت رایگان کلیک کنید.

EASA Part-66 Module 2 Physics

تومان

EASA Part-66 Module 2 Physics

This Book is fully compliant module 4 with EASA Part 66 requirement for B1 aircraft maintenance license. Electronic Fundamentals strictly matches the requirements of Part 66 including its content, sequence, and the required learning levels (L1, 2, or 3) needed for an approved B1 mechanic maintenance technician program, and is so approved by many national authorities as a part of the training programs of Part 147 schools within their jurisdiction. Note that the required learning levels for the B2 avionics edition of this book differ from this B1 mechanical edition with the B2 edition being the more advanced.

Table of Contents:

As prescribed in Part 66 Appendix 1 1. Introduction 2. Matter 3. Mechanics 4. Thermodynamics 5. Optics (Light) 6. Wave Motion and Sound

این کتاب کاملاً مطابق با ماژول 2 با الزامات قسمت 66 EASA برای مجوز تعمیر و نگهداری هواپیما B1 است. Physics کاملاً با الزامات قسمت 66 از جمله محتوا، توالی و سطوح یادگیری مورد نیاز (L1، 2 یا 3) مورد نیاز برای یک برنامه تایید شده تکنسین تعمیر و نگهداری مکانیک B1 مطابقت دارد، و بنابراین توسط بسیاری از مقامات ملی به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مدارس قسمت 147 در حوزه قضایی آنها. توجه داشته باشید که سطوح یادگیری مورد نیاز برای ویرایش اویونیک B2 این کتاب با این نسخه مکانیکی B1 متفاوت است و نسخه B2 پیشرفته‌تر است. فهرست مطالب: همانطور که در قسمت 66 پیوست 1 تجویز شده است 1. مقدمه 2. ماده 3. مکانیک 4. ترمودینامیک 5. اپتیک (نور) 6. حرکت موج و صدا

جهت دانلود محصول به صورت رایگان کلیک کنید.

EASA Part-66 Module 3 Electrical Fundamentals

تومان

EASA Part 66 Module 3 Electrical Fundamentals

This book is fully compliant module 3 with EASA Part 66 requirement for B1 and B2 aircraft maintenance license.

Electrical Fundamentals strictly matches the requirements of Part 66 including its content, sequence, and the required learning levels (L1, 2, 3) needed for an approved B1 mechanical and B2 avionics maintenance technician program, and is so approved by many national authorities as a part of the training programs of Part 147 schools within their jurisdiction.

TABLE OF CONTENTS:(As prescribed in Part 66 Appendix 1)

1-Electron Theory 2-Static electricity and Conduction 3-Electrical Terminology 4-Generation of Electricity 5-DC Sources of Electricity 6-DC Circuits 7-Resistance and Resistors 8-Power 9-Capacitance/Capacitors 10-Magnetism 11-Inductance and Inductors 12-DC Motor/Generation Theory 13-AC Theory 14-Resistive, Capacitive, and Inductive Circuits 15-Transformers 16-Filters 17-AC Generators 18-AC Motors

این کتاب کاملاً مطابق با ماژول 3 با الزامات قسمت 66 EASA برای مجوز تعمیر و نگهداری هواپیما B1 و B2 است. Electrical Fundamentals کاملاً با الزامات قسمت 66 از جمله محتوا، توالی و سطوح یادگیری مورد نیاز (L1، 2، 3) مورد نیاز برای برنامه تأیید شده تکنسین تعمیر و نگهداری مکانیک B1 و تجهیزات اویونیک B2 مطابقت دارد و توسط بسیاری از مقامات ملی به عنوان یک مورد تأیید شده است. بخشی از برنامه های آموزشی مدارس قسمت 147 در حوزه قضایی آنها. فهرست مطالب: (همانطور که در قسمت 66 پیوست 1 تجویز شده است) 1- نظریه الکترون 2- الکتریسیته ساکن و رسانایی 3-ترمینولوژی برق 4-تولید برق 5-منابع DC الکتریسیته مدارهای 6-DC 7-مقاومت و مقاومت 8-قدرت 9-خازن/خازن 10-مغناطیس 11-القاء و سلف 12-DC موتور/تئوری نسل 13-تئوری AC 14-مدارهای مقاومتی، خازنی و القایی 15-ترانسفورماتورها 16-فیلتر 17- ژنراتورهای AC 18- موتورهای  AC

جهت دانلود محصول به صورت رایگان کلیک کنید.

EASA Part-66 Module 4 Electronic Fundamentals

تومان

EASA Part-66 Module 4 Electronic Fundamentals

This Book is fully compliant module 4 with EASA Part 66 requirement for B1 aircraft maintenance license. Electronic Fundamentals strictly matches the requirements of Part 66 including its content, sequence, and the required learning levels (L1, 2, or 3) needed for an approved B1 mechanic maintenance technician program, and is so approved by many national authorities as a part of the training programs of Part 147 schools within their jurisdiction. Note that the required learning levels for the B2 avionics edition of this book differ from this B1 mechanical edition with the B2 edition being the more advanced.

Table of Contents:(As prescribed in Part 66 Appendix 1)

1. Electron Theory 2. Semiconductors 3. Printed Circuit Boards 4. Servomechanisms 5. Servomechanisms

این کتاب کاملاً مطابق با ماژول 4 با الزامات قسمت 66 EASA برای مجوز تعمیر و نگهداری هواپیما B1 است. Electronic Fundamentals کاملاً با الزامات قسمت 66 از جمله محتوا، توالی و سطوح یادگیری مورد نیاز (L1، 2 یا 3) مورد نیاز برای یک برنامه تایید شده تکنسین تعمیر و نگهداری مکانیک B1 مطابقت دارد، و بنابراین توسط بسیاری از مقامات ملی به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مدارس قسمت 147 در حوزه قضایی آنها. توجه داشته باشید که سطوح یادگیری مورد نیاز برای ویرایش اویونیک B2 این کتاب با این نسخه مکانیکی B1 متفاوت است و نسخه B2 پیشرفته‌تر است. فهرست مطالب:(همانطور که در قسمت 66 پیوست 1 تجویز شده است) 1. نظریه الکترون 2. نیمه هادی ها 3. تابلوهای مدار چاپی 4. سرومکانیسم ها 5. سرومکانیسم ها

 

جهت دانلود محصول به صورت رایگان کلیک کنید.