دوره آگاهی امنیتی

دوره ی آموزشی آگاهي امنيتي

Security Awareness

وبینار MEL همراه با گواهینامه حضور در دوره

وبینار آموزشی MEL

Minimum Equipment List